Huishoudelijk Reglement Perkumpulan Anak² Beinusa

Artikel 1. 

Rechten en plichten 

1. Voorwaarden lidmaatschap: 
    a.      Afkomstig uit de negorij Tuhaha
    b.      Door het huwelijk verbonden met Tuhaha
    c.      Op de één of andere manier verwant met Tuhaha
    d.      Nazazen afkomstig uit de negorij Tuhaha 
2. Leden zijn zij die:
     a.      aan a, b, c of d van 1 voldoen en jaarlijks contributie betalen
     b.      Ereleden[1] zijn vrijgesteld van contributiebetaling
     c.      Ereleden zijn vrijgesteld van enige betaling bij activiteiten, georganiseerd door de
           Kumpulan, waarbij een financiele bijdrage wordt gevraagd.

3. Elk lid heeft de plicht om te streven naar een goede onderlinge verstandhouding,               ongeacht geloofsovertuiging of politieke stroming
4. Elk lid is verplicht zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement 
    van de Persatuan Anak² Beinusa
5. a. Elk lid of diens nabestaande heeft recht op financiële steun bij overlijden
    b. De grootte van het bedrag is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
6. a. Niet in aanmerking komen voor een financiële bijdrage, genoemd in lid 5a en 5b              van dit reglement, zijn zij die een achterstallige contributie hebben van meer dan
        twaalf (12) maanden.
    b. Een lid dat komt te overlijden en een betalingsachterstand heeft van maximaal
        twaalf (12) maanden heeft recht op een financiële bijdrage van € 570.00   
        verminderd met de achterstallige contributie en krijgt een graftak ter waarde van
        maximaal € 70.00
7. Niet behorend tot de huishouding van de ouders zijn zij die ouder zijn dan 18 jaar.
8. Uitzonderingen op punt 7 zijn: jongeren van 18 jaar of ouder die door geestelijke
    en/of lichamelijke beperkingen niet in staat zijn zelfstandig een huishouding te                  voeren.

Artikel 2

 Nieuwe leden. 

1. Nieuwe leden moeten zich schriftelijk aanmelden.
2. Het bestuur beslist of men lid kan worden.
3. Het besluit zal door het bestuur schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de 
    desbetreffende persoon. 

Artikel 3 

Opheffing van het lidmaatschap. 

1. Op eigen verzoek: Dit dient schriftelijk te gebeuren
2. Bij overlijden zal vanzelfsprekend zijn/haar naam geschrapt worden als lid van de
    Persatuan Anak² Beinusa.
3. Het bestuur houdt zich het recht voor om een lid te royeren indien
    a.      een lid zijn /haar contributie niet betaald heeft op 31 december van het afgelopen
          verenigingsjaar en nadat het lid tot drie (3) keer toe door het bestuur
          (penningmeester) schriftelijk is aangemaand.
b.      een lid de naam Persatuan Anak² Beinusa in diskrediet brengt.
4. Ht aantal royementen zal in het financieel jaarverslag worden vermeld. 

Artikel 4

Het bestuur.
 

1. Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van de Persatuan Anak²
    Beinusa.
2. Dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het Dagelijks Bestuur (DB)
3. Het bestuur wordt aangesteld op de Algemene Ledenvergadering via verkiezingen
    door meerderheid van stemmen.
4. Na de verkiezingen worden de functies door het bestuur onderling bepaald. Op de
    Algemene Ledenvergadering dient de verdeling van de functie kenbaar gemaakt te
    worden.
5. Indien een bestuurslid zijn functie neerlegt, moet het bestuur voor een vervanger
    zorgen in afwachting van een goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.
6. Om lid te worden van het bestuur moet de kandidaat langer dan 6 maanden lid zijn
    van Persatuan Anak² Beinusa. 

Artikel 5. 

Bestuursvergaderingen. 

1. Het bestuur komt twee (2) keer per jaar bij elkaar. Indien nodig wordt een  
    bijzondere vergadering bijeengeroepen en deze vergadering mag worden
    bijgewoond door afgevaardigden van de commissie(s), c.q. werkgroep(en), wanneer
    het nodig wordt geacht. 

Artikel 6. 

Contributie. 

1. Elk lid betaald zijn/haar contributie als volgt;
a.      maandelijks automatische incasso, eenmalig € 5.00 daarna 
  maandelijks € 2.50

b.      maandelijkse periodieke overschrijving                        €   2.92
c.      ineens voor 1 april van het contributiejaar                     € 35.00
2. Bij inschrijving tijdens het lopende contributiejaar geldt het volgende;
     a.      inleggeld; voldoen bij de eerste betaling van zijn/haar contributie
     b.      contributiegeld – pro rata (automatische incasso, maandelijkse periodieke
           overschrijving of jaarlijks ineens) binnen 3 maanden na inschrijving.
3. De hoogte van de contributie bijdrage mag gewijzigd worden. Hiervoor is wel
    toestemming nodig van de Algemene Ledenvergadering. 

Artikel 7. 

Inleggeld. 

1. Elk nieuw lid betaald eenmalig inleggeld, de hoogte ervan is afhankelij van de
    leeftijd.
     ·        €    12.00                   (18 t/m 40 jaar)
     ·        €    45.00                   (41 t/m 60 jaar)
     ·        €  115.00                   (61 jaar en ouder)
2. Zij die geroyeerd zijn en opnieuw lid willen worden betalen €  12.00 inleggeld en de
    achterstallige contributie vanaf het moment dat zij geroyeerd waren.
3. Inleggeld kan gewijzigd worden. Hiervoor is wel toestemming vereist van de
   Algemene Ledenvergadering. 

Artikel 8. 

Kascommissie 

1. De kascommissie bestaat uit 2 à 3 personen. Duur van de zitting is 2 jaar.
2. Bij het aftreden van de oude kascommissieleden blijft er 1 lid over om de nieuwe
    kascommissie 1 jaar te begeleiden.


[1] Zie Statuten artikel 3, lid 3.

 

 

 

© 2023 - zoekmachine optimalisatie: Stephen Tuasuun | Website onderhoud: RLoupatty22