Statuten Perkumpulan Persatuan Anak² Beinusa

 

Artikel 1. 

1. a. Naam            : Persatuan Anak² Beinusa, opgericht 1 januari 
                              1953,
 goedgekeurd in april 1956
    b. Zetel             : Nederland
    c. Duur              : Zolang het verblijf in Nederland 

Artikel 2. 

Doelstellingen. 

1.  De binding tussen personen of families afkomstig uit de negorij
     Beinusa 
(Tuhaha) in Nederland en zij die door huwelijk of op de
     één of andere manier
 verwant zijn met Beinusa te bevorderen.
2.  Kapitaal ter beschikking stellen om:
     ·   de negorij te ondersteunen in de ruimste zin van het woord;
     ·  steun te bieden aan leden, welke genoemd zijn in art. 3, lid 2,
        wanneer zij
 getroffen worden door leed;
3.  Bekendmaking van de cultuur en geschiedenis van Tuhaha. 

Artikel 3. 

Lidmaatschap 

1.  Leden zijn zij:
     a. afkomstig uit de negorij Tuhaha;
     b. door huwelijk verbonden met Tuhaha;
     c. op de één of andere manier verwant zijn met Tuhaha
     d. nazaten afkomstig uit de negorij Tuhaha.
2. Gewone leden, zie artikel 1.a en 1.b van het huishoudelijk
    reglement.

3. Ere-leden zijn zij:
   Die behoren tot de 1ste generatie*, in de leeftijd zijn van 80 jaar of     ouder en die tenminste 20 jaar aaneengesloten lid zijn van de
   Kumpulan.
 

*1ste Generatie zijn zij die als hoofd van een huishouding of zelfstandig naar Nederland zijn gekomen in de periode tussen 1950 – 1955

 Artikel 4. 

Het bestuur. 

1. Het bestuur bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 personen. De
    samenstelling is als volgt:
          voorzitter
          vice-voorzitter
          secretaris I
          secretaris II
          penningmeester I
          penningmeester II
          en algemene leden.
2. Het bestuur wordt gekozen door, en uit, de leden meestal om de 2
    of 4 jaar.
3. Bij nieuwe bestuursverkiezingen kan de helft van het aantal
    bestuursleden aftreden 
en opnieuw gekozen worden.
4. Bestuursleden moeten 21 jaar of ouder zijn. 

 Artikel 5. 

Dagelijks bestuur. 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit:
             voorzitter en vice-voorzitter
             secretaris
             penningmeester
2. Het dagelijksbestuur draagt de verantwoording over de dagelijkse
    gang van zaken binnen Persatuan Anak² Beinusa.
 

Artikel 6. 

Administratie 

1. De secretaris zorgt voor de algemene administratie.
2. De penningmeester zorgt voor de financiële administratie. 

Artikel 7. 

Vermogen van de Persatuan Anak² Beinusa 

1. Het vermogen van de Persatuan Anak² Beinusa wordt verkregen
    uit:
          a. Contributie
          b. Vrijwillige bijdrage, zowel financieel als materieel 
          c. Alle andere inkomsten die de Perkumpulan weet te
             verwerven en die niet 
onder a of b vallen
2. De penningmeester draagt zorg voor de financiën onder de
    verantwoordelijkheid 
van het bestuur.
3. Al het vermogen valt onder de verantwoordelijkheid van het
    bestuur.
4. Bij opheffing van Persatuan Anak² Beinusa wordt het vermogen ter
    beschikking 
gesteld aan bestemmingen in negorij Tuhaha, bepaald      door de aanwezige leden en het bestuur tijdens een extra belegde      vergadering. 

Artikel 8. 

Aanvullingen. 

1.  Onderwerpen waarin de statuten niet worden voorzien worden in         het huishoudelijk reglement opgenomen.
2.  Indien dit niet het geval is, dan behoudt het bestuur zich het recht
     voor om middels
 een mandaat, verkregen tijdens een door het           bestuur uitgeschreven vergadering, een beslissing te nemen. 

Artikel 9 

Wijzigingen 

1.  Alle wijzigingen zowel in de statuten als in het huishoudelijk
     reglement dienen
 door de algemene vergaderingen te worden             geaccordeerd.

 

  

© 2023 - SEO: grafisch webdesigner | Website onderhoud: RLoupatty22